Inici del Contingut

Objectius formatius

El pràcticum en el grau en Turisme neix amb l'objectiu clar de formar professionals que adquireixin unes habilitats i destreses que els facin capaços de resoldre els problemes de gestió propis del seu àmbit competencial.

Vol ser un pont d'unió i d'adaptació contínua dels coneixements adquirits en les aules universitàries i la realitat empresarial i laboral de la nostra societat, que ha de donar com a resultat un valor afegit als estudis del grau en Turisme en el sentit d'aconseguir un reconeixement professional i una adaptació al món laboral i a l'entorn geogràfic al qual pertanyen.

Per assolir els objectius esmentats, el programa de pràctiques en empreses (pràcticum) té com a funció principal facilitar i incitar l'intercanvi d'opinions i diàleg permanent amb el teixit empresarial, professional i institucional tant de Lleida com de les principals zones turístiques, de manera que les empreses, professionals i institucions tinguin més protagonisme i implicació en el procés de formació dels estudiants.

El programa de pràctiques ha de permetre que les empreses i professionals coneguin de primera mà el nivell de formació dels estudiants de la Universitat de Lleida, així com la seua experiència dins del teixit empresarial afí.

A partir d'aquesta experiència, l'estudiant del grau en Turisme tindrà l'oportunitat d'assolir una sèrie de competències transversals, tal com queden definides en el pla d'estudis, i al mateix temps haurà de ser capaç de desenvolupar una sèrie de competències més específiques relacionades amb les diferents àrees funcionals d'una empresa i institució, com ara:

  • Actuació sobre la base del rigor, el compromís personal i amb orientació a la qualitat.
  • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  • Capacitat d’organitzar i planificar.
  • Correcta expressió oral i escrita.
  • Desenvolupament de les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa i institucions.
  • Domini de les TIC.
  • Capacitat de treballar i aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb altra gent, cooperant i col·laborant.
  • Treball en equip i lideratge.